کد کج شدن تصویر
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
کلمات هم آوا (متشابه ) :

هم آوا (متشابه ) : به کلماتی می گویند که در تلفظ یکسان اند امّا در نوشتار و معنی متفاوتند . کلمات هم آوا به لحاظ ادبی نیز مورد توجّه اند به نحوی که در آرایه های بدیعی یکی از انواع جناس محسوب شده و به آن «جناس لفظ» می گویند این نوع کلمات در املاء دارای اهمیّت بسیارند و از موضوعات قابل توجّه محسوب می شوند . دانستن معنای کلمات هم آوا می تواند به ما در درست نویسی کمک بسیاری کند  .

 

نظر به اهمیّت کلمات هم آوا در ادامه فهرستی از برخی از این واژگان را می آوریم :

 

زمین : کره ی خاکی                                           ضمین : عهده دار

 

غالب : چیره ، برتر                                              قالب : شکل

 

پرتغال : نام کشور                                             پرتغال : نام میوه

 

اَلَم : درد                                                           عَلَم : پرچم

 

صواب : درست                                                ثواب : پاداش ، اجر

 

بحر : دریا                                                         بهر : برای

 

غذیر گودال   -   آبگیر                                   قدیر : توانا ، قادر

 

حول : اطراف                                                هول : ترس

 

غریب : دور از وطن                                      قریب : نزدیک

 

قاضی : داور                                                غازی : جنگجو

 

آری : بله                                                     عاری :   بری - پاک

 

ارز : پول و بهاء                                          عرض : پهنا

 

اساس : پایه و بنیاد                                       اثاث : وسایل و لوازم

 

اسم :   نام                                                    اثم :   گناه

 

امل : آرزو                                                 عمل : کارو تلاش

 

امارت : فرمانروایی و حکومت                    عمارت : بنا

 

باقی :   باقیمانده و ته مانده                           باغی : سرکش و نافرمان

 

تعلّم : آموختن                                             تألم : سختی ودرد کشیدن

 

تهدید : ترساندن                                          تحدید : حدو اندازه - معلوم کردن

 

حیات : زندگی                                            حیاط :   صحن ، محوطه

 

حرم : اندرون خانه ، اهل خانه                     هرم :   پیری

 

خویش : فامیل ، خود                                 خیش : گاو آهن

 

خار : تیغ                                                      خوار : ذلیل و بی مقدار

 

قضا : اتفاق                                                   غذا : خوردنی

 

قدر : اندازه و ارزش                                     غدر : مکرو بی وفایی

 

معمور : آباد شده                                         مأمور : فرمانبرو نگهبان

 

نثر : متن - غیر شعر                                    نصر : یاری کردن

 

خاست : بلند شد                                        خواست : طلب کرد

 

حراست : نگهبانی                                      حراثت : برزه گری - کشاورزی

 

زهر : سم                                                    ظهر :    پشت

 

سفر : یکجانماندن - مسافرت                   صفر : ماه دوم قمری

 

سد : بستن                                                  صد : عدد صد       

 [ چهارشنبه 94/11/14 ] [ 11:23 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر